માય ફ્રેન્ડ

ઘરે આવેલા મારા કઝીને રશ્મિ વિશે વાત કરી. રશ્મિના વિચારોએ મનને કોલેજ સમયમાં મોકલી દીધું. વર્ષ 1996, અમદાવાદમાં મામાના ઘરે રહીને કોલેજ…

Continue Reading →

શહેર અને ગામડું

ડીયર ફ્રેન્ડ્સ આજે હું અમદાવાદમાં રહું છું., દરોરોજ પેપરમાં આપણે ભાવવધારાની રામાયણ વાંચીએ છીએ,મારુ બાળપણ ગામડામાં (ઓતારીયા, તા. ધંધુકા, જિ. અમદાવાદ)માં…

Continue Reading →