ઘર

મકાન બધા લોકો બનાવી કે ખરીદી શકે છે પણ તેને ઘર બહુ ઓછા બનાવી શકે છે… તમારા મકાનને ઘર બનાવો. મકાન નહીં.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *